Ngomnati lesdi Naajeeriya tabbitini dow deppinan rento e jonde jam, nder tayre woyla walaadu fuuna lesdi ndin. Mninistaajo Caakol Kubaruuji e Adi ndondonuuji Mo lesdi...

Ardiiɗo Majaliisaaru wakile’en lesdi Naajeeriya Yakubu Dogara, moolti bee kippe ɗe yaaraa nder Jangirde Mawnde nde University Maiduguru nder jihawol Borno Woyla walaadu Fuuna...

Faada ardiiɗo lesdi |Naajeeriya andini dow wolaa taskaram wallinde iwka faada ardiido lesdi ka dungayeeji mum sorretee nder lesdi Naajeeriya non andinoore nden barri...

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari andini dow sooja’en lesdi Naajeeriya hewti manoore her waɗuki koɓe tammiraa her honuki jaala turtuɓe Booko haraamun e jaftuki...

Sooja’en lesdi Naajeeriya fuɗɗi kuuɗe wuuwuki laɓɓina sangeeje ɗe booko haraamun meeda nder tayre woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya. Nder kuuɗe wuuwol ngol hawti e...

 Ngomnaajo jihawol Cross River Professor Ben Ayade waɗi juuɗe dow hiiso ceede jiha kan ngo hitande hikka nde 2017 ngo dillani Biliyonji teemerre jeweɗiɗi...

Sooja’en lesdi Naajeeriya halki turtuɓe Booko haraamun ‘yattuɓe sappo nden nawni ɗuɗɓe yaake nde ɓe a’yino hippuki sangeere soja’en nder jihawol Borno woyla walaadu...

Ngomnaajo jihawol Lagos Mista Akinwumi noddi soja’en lesdi Naajeeriya tokka holluki haajanki jiha kan e lesdi Naajeeriya fuu no foti. Ngomnaajo on mani sooja’en lesdi...

Hukuuma polis en lesdi Naajeeriya andini dow faddi nden nangi yimɓe dillanve 84 a’yuɓe wurtuki lesdi Naajeeriya her corke dow keerol lesdi ndin e...

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari, e woɓɓe wakili’en iga lesde hirnangeeje Afirka yotti ledi Gambiya nder tiinaaje kawtal ngal ɗe nyippuki Collaaje siyaasa ‘yummuɗe...

Kuɓɓirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje e kawte ummaatoore fu noddaama dow wamba ɓaawo taskaramji ngomnati lesdi Naajeeriya ɗi sembiɗinki jokke soja’en dow nasaraaku ngu...

Ngomnati lesdi Sin malla Chaina andini dow loowan ceede dalaaji Ameerika biliyonji cappande nayi nder kilantaaku harkaaji nebbam peeturuljam nder lesdi Naajeeriya. Ministaajo yaasi lesdiiku...

Ngomnati lesdi Naajeeriya andini dow do wambi baawo ngootimmaku lesdi Chaina. Lesdi Naajeeriya andini dow ndi lorata ndi larda lesdi Taiwan dow lesdi marndi ndimu...

Ardido Muhammadu Buhari wadani Dr. John Nwodo barka bee nasaraaku ngu o hebi haa cubi ardanoowo kawtal  lenyol Igbo'én ngal Ohaneze Ndigbo. Nder jawaabuwol wurtingol...

Majaliisa ndotti'en lesdi Najeeriya umri hukuma donye malla hakkilanoowa nastol e wurtol kare darna anniya maaka ka harminki nastinki ba'anteedii her keeri lesdi Najeeriya. Majaliisa'en...

Guski ngomnaajo jihawol Niger boymaajo Alhaji Abdullahi Kure uwaama handee alarba ha Mina laamorde jiha kan. Kure maynaama on myande alat jeweetatabre lewru nduu nde...

Ardiido bankiiru wallitooru  taskaramji faal yeeso nder lesde Afrika AFDB Dr. Akinwumi Adesina andini dow bankiiru ndun hautan huwda bee ngomnati jihawol Sokkoto nder wayla waladu...

Bukola Saraki Horeejo Majaliisaaru ndotti'en lesdi Najeeriya, Dr. Bukola Saraki wii  majaliisaa'en ndotti'en lesdi Najeeriya do hauti hoore huuwa ba mbernde yiidi hakkunde mabbe. Mo haalika...

Sooja’en lesdi Naajeeriya tabbitini anniya maɓɓe ka wambuki ɓaawo kuuɗe komitiwa nga ardiiɗo lesdi tiggi dow laabi raggiɗinol fitinaaji e fintinki kilantaaku riskuuji jihaaji...

Ministaajo laamorde lesdi Naajeeriya Muhammadu Musa Bello noddi lice Gollooᵷe ngomnati hoosa adi hakkilanki areeji ngomnati. Muhammadu Bello waᶑi noddandu on yaake lamarji tambinol hukuuma...