Ardiiɗo lesdi Naajeeeriya, Muhammadu Buhari barri Majaliisaaji dogginooji Jangirɗe mawɗe ɗe University nder lesdi Naajeeriya dow acca wonnuki ceede meere koros dow laabi ɗi...

Sooja’en Naajeeriya halki turtuɓe Booko Haraamun ‘yattuɓe 15 fahin haa Rann Jihawol Borno Woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya. Non nder Turtuɓe kawtal Booko Haraamun ɓe...

Ardiiɗo lesdi Gambiya ɓoymaajo Yahya Jameh hoosuɗo wakkati ɗo fooɗootira bee ardiiɓe lesɗe Hirnangeeje Afirka dow jippuki laamu lesdi ndin, haa ragare jippi laamu. Jameh...

Ardiiɗo lesdi Amerika keso Donald Trump efti alƙawal wadduki bayli nder lesdi ndin ɓaawo nde hunna dow ardiiɗo lesdi Amerika keso. Trump wolwi dow kompaniiji...

Ngomnati lesdi Naajeeriya ɓesdani kompaniiji piirooje sarti yoɓuki jomorli maaje e horaano hakkeji fuu her laabi kesi ɗi zamanu,faaki 28 lewru ɗiɗabru ndu February. Mr...

Kawtal ngomna’en Jamiyawa PDP lawniraawa ɓurdunga nder lesdi Naajeeriya andini sufti ngomnaajo Ekiti Ayodele Fayose latta ardiiɗo kawtal ngal keso. Ngomnaajo jihawol Bayelsa Seriake Dickson...

Ardiiɗo Bankiiru Naajeeriya mawndu ɓoymaajo lattuɗo boo Laamiiɗo Kano Mohammed Sanusi II noddi ngomnati lesdi Naajeeriya ɗuɗɗina naftirol laabi bankiiji Islaama ɗi ngalaa riba...

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari yahan lesdi Burtaniya ngam O siwta seɗɗa nder siwtaare maako nde hitande. Nder Siwtaare Nyalɗe sappo nde ardiiɗo on anniyi...

TheMajaliisaaru wakili’en lesdi Naajeeriya jaɓi rahootoowol kawtal komitiiji ɗi yowanaa hakke foondiki fonna hiiso ceede lesdi ngo ardiiɗo lesdi li’yani Muhammadu Buhari nder lewru...

Ngomnaajo jihawol Rivers Nyesom Wike Omti ɓaale 120 ɗe nyiɓanaa Sooja’en Ndiyam lesdi Naajeeriya woniiɓe Gallure Potakol nder Jihawol Rivers Fombinaare lesdi Naajeeriya. Non ngomna...

 Ngomnati lesdi Naajeeriya tabbitini dow deppinan rento e jonde jam, nder tayre woyla walaadu fuuna lesdi ndin. Mninistaajo Caakol Kubaruuji e Adi ndondonuuji Mo lesdi...

Ardiiɗo Majaliisaaru wakile’en lesdi Naajeeriya Yakubu Dogara, moolti bee kippe ɗe yaaraa nder Jangirde Mawnde nde University Maiduguru nder jihawol Borno Woyla walaadu Fuuna...

Faada ardiiɗo lesdi |Naajeeriya andini dow wolaa taskaram wallinde iwka faada ardiido lesdi ka dungayeeji mum sorretee nder lesdi Naajeeriya non andinoore nden barri...

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari andini dow sooja’en lesdi Naajeeriya hewti manoore her waɗuki koɓe tammiraa her honuki jaala turtuɓe Booko haraamun e jaftuki...

Sooja’en lesdi Naajeeriya fuɗɗi kuuɗe wuuwuki laɓɓina sangeeje ɗe booko haraamun meeda nder tayre woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya. Nder kuuɗe wuuwol ngol hawti e...

 Ngomnaajo jihawol Cross River Professor Ben Ayade waɗi juuɗe dow hiiso ceede jiha kan ngo hitande hikka nde 2017 ngo dillani Biliyonji teemerre jeweɗiɗi...

Sooja’en lesdi Naajeeriya halki turtuɓe Booko haraamun ‘yattuɓe sappo nden nawni ɗuɗɓe yaake nde ɓe a’yino hippuki sangeere soja’en nder jihawol Borno woyla walaadu...

Ngomnaajo jihawol Lagos Mista Akinwumi noddi soja’en lesdi Naajeeriya tokka holluki haajanki jiha kan e lesdi Naajeeriya fuu no foti. Ngomnaajo on mani sooja’en lesdi...

Hukuuma polis en lesdi Naajeeriya andini dow faddi nden nangi yimɓe dillanve 84 a’yuɓe wurtuki lesdi Naajeeriya her corke dow keerol lesdi ndin e...

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari, e woɓɓe wakili’en iga lesde hirnangeeje Afirka yotti ledi Gambiya nder tiinaaje kawtal ngal ɗe nyippuki Collaaje siyaasa ‘yummuɗe...