Sunday, January 22, 2017
[gtranslate]
Ngomnati lesdi Naajeeriya ɓesdani kompaniiji piirooje sarti yoɓuki jomorli maaje e horaano hakkeji fuu her laabi kesi ɗi zamanu,faaki 28 lewru ɗiɗabru ndu February. Mr Sam Adurogboye,Menejaajo mawɗo hakkilananɗo harkaaji Ummaatoore mo hukuuma hakkilanoowajahaale piirooje lesdi Naajeeriya (NCAA) on suuɗitikaa...
Kawtal ngomna’en Jamiyawa PDP lawniraawa ɓurdunga nder lesdi Naajeeriya andini sufti ngomnaajo Ekiti Ayodele Fayose latta ardiiɗo kawtal ngal keso. Ngomnaajo jihawol Bayelsa Seriake Dickson on suuɗitikaa fajiri Jumɓaare nde andinanno wattam mobre kawtal ngal e gi’e Jamiyawa PDP nde...
Ardiiɗo Bankiiru Naajeeriya mawndu ɓoymaajo lattuɗo boo Laamiiɗo Kano Mohammed Sanusi II noddi ngomnati lesdi Naajeeriya ɗuɗɗina naftirol laabi bankiiji Islaama ɗi ngalaa riba ngam wallitan her fintinki kilantaaku riskuuji lesdi nder jaawal. Laamiiɗo Kano waɗi noddandu nduu on haa...
Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari yahan lesdi Burtaniya ngam O siwta seɗɗa nder siwtaare maako nde hitande. Nder Siwtaare Nyalɗe sappo nde ardiiɗo on anniyi naftiran bee jarfuyel ngel her lartuki Njamu maako. Ballo ardiiɗo lesdi Yemi Osinbajo on jogata labange...
TheMajaliisaaru wakili’en lesdi Naajeeriya jaɓi rahootoowol kawtal komitiiji ɗi yowanaa hakke foondiki fonna hiiso ceede lesdi ngo ardiiɗo lesdi li’yani Muhammadu Buhari nder lewru Octobaaru rowani. Wadduki rahootowol ngol ɗum kawtal komitiiji ɗin waɗi ɗum hawti e komitiiru Ceedev ndu...
Ngomnaajo jihawol Rivers Nyesom Wike Omti ɓaale 120 ɗe nyiɓanaa Sooja’en Ndiyam lesdi Naajeeriya woniiɓe Gallure Potakol nder Jihawol Rivers Fombinaare lesdi Naajeeriya. Non ngomna Wike andini soodani Sooja’en ndiyam Koombooje 10 ngam ɓe wallitira her kuuɗe rento ɗe ɓe...
Ardiiɗo Majaliisaaru wakile’en lesdi Naajeeriya Yakubu Dogara, moolti bee kippe ɗe yaaraa nder Jangirde Mawnde nde University Maiduguru nder jihawol Borno Woyla walaadu Fuuna Lesdi Naajeeriya. Kippe ɗen halki yimɓe tato e shehuujo goɗɗo nanaaɗo her fannuwol andal leɗɗe nyawndiigu...
Faada ardiiɗo lesdi |Naajeeriya andini dow wolaa taskaram wallinde iwka faada ardiido lesdi ka dungayeeji mum sorretee nder lesdi Naajeeriya non andinoore nden barri Naajeeriya’en daaya yoɓuki koo kobo dow inde ceede dungayeeji. Ballo ardiiɗo lesdi mawɗo her fannuwol Caakol...
Ardiiɗo lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari andini dow sooja’en lesdi Naajeeriya hewti manoore her waɗuki koɓe tammiraa her honuki jaala turtuɓe Booko haraamun e jaftuki keeri lesdi ndin fuu. Ardiiɗo Buhari waɗi  manoore ndee on nde waɗanno jawaabu haa lamar nyaloomare...
 Ngomnaajo jihawol Cross River Professor Ben Ayade waɗi juuɗe dow hiiso ceede jiha kan ngo hitande hikka nde 2017 ngo dillani Biliyonji teemerre jeweɗiɗi e jeweeɗiɗi N(707) ngo hetaa majjintee nder njuutirka duuɓi tati grooji yeeso. ɗ passes N707bn budget...
- Advertisement -