Naajeeriyaen Joodiibe Lesdi Cabada Noddama wallita Taskaramji Fintinki Riskuuji Lesdi

  0
  34

  igeriansNaajeeriyaen joodiibe lesdi Canada noddama wallita taskaramji ngomnati di fintinki kilantaaku risjuuji lesdi.
  Ballo ardiido najaliisaaru wakilien lesdi Naajeeriya, on wadi noddandu ndun haa O wii wolaa lesdi nder adunaaru nduu no fofi ndi jongiti kase bee kase 10 nder teemerre gollobe maari diw ngomnati tan see gawtaade bee marbe jawle e kompaniiji joodiidi jonde hoore maaji.
  Mr Lasun, nde jaabanno torde wakikien Nasjeeriyaen jokdijbe kesdi Canada yillube mo haa ofisru maako O andinibe dow lesdi Nasjeeriya neebi do dow kaabi kilantaaku heba majjina tan dum dasi waddi sadirmaaji di lesdi ndin yolli jotta.
  Gurin