Sooja’en lesdi Naajeeriya tabbitini anniya maɓɓe ka wambuki ɓaawo kuuɗe komitiwa nga ardiiɗo lesdi tiggi dow laabi raggiɗinol fitinaaji e fintinki kilantaaku riskuuji jihaaji tayre woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriy.

Mawɗo soja en lesdi Naajeeriya Janaral Abayomi Olonisakin on tabbitinikaa haa Abuja laamorde lesdi Naajeeriyayaake nde komiti rento e deppinol jonde jam lisal komitiiru mawndu ndun yaarani laamorde soja’en ngilla tefre baawal ɓaawo.

Mawɗo sooja en ɓen mo gooto nder ardiiɓe yebre sojaen piirooje Air Vice Marshal Bashir Saidu wakkili andini dow tokkere soj’en lesdi Naajeeriya fuu no foti ɗo taskiti ngam hawtuki hoore bee komitiiru ndun her buttuli fuu iga laabi hoynanki hijirɓi nder cangeeje maɓɓe e nyiɓanki ɓe ɓaale maɓɓe e areeji maɓɓe ɗi wonnaa fuu.

Owii : “ko maraa haaje hawtuki hoore hakkunde sooja’en bee komitiiru ardiiɗo lesdi haa to nasaraaku konu ngu doggintee bee Booko haraamun hemnyiɗinaama nder nasaraaku.”

Mawɗo soja’en ɓen fa’i yeeso e andinki dow Soja’en lesdi Naajeeriya ɗo taskiti ngam hokkuki baawal ɓaawo maɓɓe fodde bawɗe her deppinki rento e nyiɓuki tayre nden o noddi komitiiru ndun boo hokka keerol kawtal hoore maaru bee Soja’en.

Aran ardiiɗo komitiiru ndun Alhaji Tumsa mani Soja en lesdi Naajeeriya bee nasaraaku ngu ɓe heɓata dow tuetuɓe Booko haraamun haa O sappi nasaraaku ngu jaftuki laynde Sambiisa balɗeɗee.

O efti alƙawal hawtuki hoore komitiiru ndun bee Soja’en lesdi Naajeeriya  ngam yiiki konu ngu honetee bee turtuɓe Booko Haraamun heɓi nasaraaku her deppinki rento e jonde jam nder tayre woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya fuu no foti.

Gurin

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY