Naajeeriya

Afirka

Himbe 19 halkaama bawti mootawa nyebbam fukki ha Yuganda.

Himbe ko hewtanta 19 halkaama bawti mootawa roonduno nyebbam fukki haa galluure Rubiriz, nder Lesdi Uganda nyende Alat Police wi. Bimbiire Altine golloobe...

Ardiibe Lesdi Somalia fotti haa Saudia.

Lenyol ummaatoore Lesdi Somali fotti haa Lesdi Saudi Arabia nder mabbe woodi minista’en mawbe be Lesdi ndiin bana mo hakkilanta shaanu yaasiiku...

Himbe ko hewtanta 15 halkaama haa Atlas.

Hukuumaaji haa fombinaari galluurwe Marrakech wii himbe ko hewtanta 15 halkaama hooseere Atlas fuunaangeere Marrakech nyennde Jumbaare. Himbe ben halkaama on nde be...

Soojaen Habasiniya deppinan jonde jam baawo foflootirki kalluki

Sooja en Habsiniya hawtaade e poli en lesdi ndin taaditi jinni darnde ngam depoinki rento e jonde jam nder fombinaare lesdi ndin...

Kompaniwa piirokje Egypt Air besdan dudal jahaale maagal Najeriya

Kompaniwa piirooje, Egypt Air timmini taskaramji fu ngam besduki duudal jahaale piirooje kompaniwa ngan nder lesdi Naajeeriya. Besdol ngol...

Nyaw Ebola futti haa Lesdi Congo DRC.

Batte nyaw Ebola fuddaama on haa fuunaangeere Lesdi Congo nder galluure Goma, batten yaw ngun futti nyande Alat, golloobe shaanu nyawngun on suditika bee...

Ardiido Lesdi Malawi mettini bee wankoore wadete.

Ardiido Lesdi Malawi Peter Mutharika mettini wankoore ko wada Asaweere yawtunde dum  wadi sanadu moobol himbe ko hewtanta  ujineedde moobi haa Lilongwe be...

Ardiiɗo Afirks fombinaari waɗi rigista laatuki wakiliijo MP, O wolwi haala...

Ardiiɗo lesdi Afirka fombinaari keso maggowo laamu balɗe ɗee Cyril Ramaphosa wolwi haala yaake ngomnatiwa nga O tiggata ɓaawo nde O waɗi rijista laatruki...

Pijirle

Ardiido Buhari tefri minista’en hesbe golle kandude.

Ardiido Lesdi Naajeeriya, Muhammadu Buhari wi minista’en subaabe do subaama on ngam wallamo dogginirgal Laamu Lesdi Naajeeriya. O tefri be be wallita...

Duuniyaaru